Avís Legal

Aquest lloc web, www.nosgustacuidardelaspersonas.es ; (d’ara endavant, el Lloc Web), és titularitat de Serunion SAU, amb domicili social al Carrer Esteban Terradas, núm. 8 Leganés MADRID, CIF número A-59376574. La societat ha estat inscrita al Reg. Mercantil Tom 20.497, foli 66, full B-6.600.
Podeu contactar amb SERUNION mitjançant correu electrònic a info@serunion.elior.com

Condicions d’ús

1. OBJECTE
Aquests termes i condicions generals d’ús (d’ara endavant, les Condicions Generals d’Ús) regulen l’ús del Lloc Web.
En accedir i utilitzar aquest Lloc Web l’usuari reconeix que ha llegit i acceptat aquestes Condicions Generals d’Ús i es compromet a complir tots els seus termes i condicions.
Així mateix, l’usuari reconeix i accepta que l’accés i l’ús d’aquest Lloc Web estarà subjecte a les Condicions Generals d’Ús que estiguin en vigor en el moment en què hi accedeixi.
El titular del Lloc Web es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes Condicions Generals d’Ús, així com qualsevol altra condició general o particular que sigui aplicable. En tot cas, us convidem a consultar les presents Condicions Generals d’Ús de forma periòdica.

2. CONTINGUTS
El Lloc Web està concebut com una eina que permet als usuaris accedir a diversos continguts, notícies i informació corporativa, així com informació detallada sobre els diferents serveis que oferim.
En particular, el Lloc Web us permetrà conèixer els nostres serveis de restauració i de suport en el marc dels sectors en què desenvolupem la nostra activitat.
De la mateixa manera, el Lloc Web es constitueix com un canal de comunicació per a aquells clients i/o potencials clients que volen sol·licitar algun tipus d’informació i/o plantejar algun suggeriment, així com, addicionalment, per a aquells candidats que vulguin participar en futurs processos de selecció de personal.

3. ÚS DEL LLOC WEB
L’usuari reconeix i accepta que l’accés i l’ús del Lloc Web i/o dels Serveis inclosos en aquest lloc té lloc lliurement i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat. el titular del Lloc Web no serà en cap cas responsable de lús que lusuari pogués fer del Lloc Web o els Serveis, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.
L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc Web i dels Serveis, de conformitat amb la legislació aplicable, aquestes Condicions Generals d’Ús, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
En concret, l’usuari haurà d’abstenir-se de

 • fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web i/o dels Serveis;
 • accedir o intentar accedir a recursos restringits del Lloc Web;
 • utilitzar el Lloc Web i/o els Serveis amb fins o efectes il·lícits, il·legals, contraris al que estableixen aquestes Condicions Generals d’Ús, a la bona fe ia l’ordre públic, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web o impedir la normal utilització o gaudi del Lloc Web;
 • provocar danys al Lloc Web, o als sistemes dels nostres proveïdors o de tercers;
 • introduir o difondre virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes de Serunion, dels seus proveïdors o de tercers,
 • intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades del titular del Lloc Web, tercers proveïdors i altres usuaris;
 • reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que l’usuari compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això estigui legalment permès;
 • suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets d’autor i altres dades identificatives del titular del Lloc Web o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que es pugui inserir en els continguts;
 • obtenir o intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, de els que es facin servir habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc Web i/o dels Serveis.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits al Lloc Web (incloent, sense limitació, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons , bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, àudio i vídeo), pertanyen al titular del Lloc Web i/oa tercers.
L’usuari pot utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits al Lloc Web exclusivament per a ús personal, privat i no lucratiu, sempre que s’indiqui l’origen i/o autor dels mateixos i que , si escau, aparegui el símbol del copyright i/o marques registrades (TM) dels seus titulars.
Queda terminantment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva reproducció, comunicació i/o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració o descompilació. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol contingut i/o altres elements inserits al Lloc Web diferent dels aquí expressament previstos estarà subjecte a l’autorització prèvia del titular del Lloc Web o del tercer titular dels drets afectats.

5. ENLLAÇOS
El Lloc Web pot incloure enllaços que permeten accedir a llocs web de tercers. Aquests elements s’han de facilitar únicament a efectes de referència.
Si bé el titular del Lloc Web només facilita enllaços a aquells llocs web que, al seu lleial saber i entendre, compleixen amb la legislació aplicable, el titular del Lloc Web no aprova ni controla els continguts d’aquests llocs web i/o qualssevol modificacions d’aquests, i exclou expressament tota responsabilitat per qualsevol dany que pogués derivar-se de l’accés, ús o impossibilitat d’ús, per part dels usuaris, de qualsevol lloc web amb què s’hagi establert un enllaç o contingut.
D’altra banda, queda prohibit vincular qualsevol lloc web amb el lloc web, sense l’autorització prèvia i per escrit del titular del lloc web. Qualsevol sol·licitud s’haurà d’adreçar a l’adreça del titular del Lloc Web. En tot cas, el lloc web que estableixi l’enllaç al Lloc Web haurà de complir amb la Llei i no disposar, albergar o enllaçar continguts il·lícits o contraris a la moral, als bons costums i/oa l’ordre públic, així com tampoc vulnerar els béns o drets del titular del Lloc Web.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
El titular del Lloc Web no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc Web. En conseqüència, el titular del Lloc Web no serà en cap cas responsable per qualsevol dany i perjudici que es puguin derivar de:

 • la manca de disponibilitat o accessibilitat al Lloc Web;
 • la interrupció en el funcionament del Lloc Web o errors informàtics, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues a les línies telefòniques, centres de dades, al sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, produïts en el curs de el seu funcionament; i
 • altres danys que puguin ser causats per tercers mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control del titular del Lloc Web núm. Per tal de disminuir el risc dintroducció de virus al Lloc Web, sutilitzen programes de detecció de virus. No obstant això, no es pot garantir l’absència de virus ni d’altres elements al Lloc Web introduïts per tercers que puguin produir alteracions als sistemes físics o lògics dels usuaris o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats als seus sistemes. En conseqüència, el titular del Lloc Web no serà en cap cas responsable de qualsevol dany i perjudici de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels usuaris. El titular del Lloc Web adopta diverses mesures de protecció per protegir el Lloc Web contra atacs informàtics de tercers. Tot i això, el titular del Lloc Web no garanteix que tercers no autoritzats no puguin conèixer les pàgines del Lloc Web que visita l’usuari, així com tampoc les condicions, característiques i circumstàncies en les quals l’usuari visita el Lloc Web. En conseqüència, el titular del Lloc Web no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del dit accés no autoritzat.

7. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Qualsevol dada de caràcter personal que l’usuari ens faciliti durant l’ús del Lloc Web serà tractada conforme a la Política de Privadesa i, si escau, a la/les clàusula/es addicional/s que es pogués/n haver establert a aquest efecte en els corresponents formularis de recollida de dades en matèria de protecció de dades de caràcter personal. L’usuari haurà de llegir i acceptar aquesta Política i, si escau, la clàusula addicional que s’hagués pogut establir, abans de facilitar les dades personals.
Podeu consultar més informació a la Política de privadesa.

8. UTILITZACIÓ DE COOKIES
De vegades, aquest Lloc Web utilitza cookies, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir informació de l’usuari.
L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al vostre programa navegador, si bé, la desactivació de les mateixes pot impedir el bon funcionament del Lloc Web.
Podeu consultar més informació a la Política de cookies.

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes Condicions Generals d’Ús, així com la relació entre el titular del Lloc Web i l’usuari, es regiran i interpretaran d’acord amb la llei espanyola. Les parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció exclusiva dels jutjats i tribunals de Barcelona per a la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb aquestes Condicions Generals d’Ús o la relació entre aquestes.

Desplaça cap amunt